شکست سکوت

زنان هر روز در خیابان، خانه، محل کار و مکان های دیگر با انواع خشونت مواجه هستند. هر گونه سکوت نسبت به این پدیده دردناک به گسترش آن کمک بسیار می کند. شکست سکوت به معنی افشاگری نیست بلکه به معنی نشان دادن حقیقتی است که با آن به ناچار مواجه هستیم. برای مقابله با پدیده دردناک خشونت علیه زنان به شناخت آن بیش از هر چیز نیاز داریم. از همین رو این در این بخش سعی داریم در حد توان خود در رابطه با موارد واقعی خشونت علیه زنان در قالب های مختلف اطلاع رسانی کنیم.

این مجموعه شامل بخش های زیر است:

آمار: این بخش شامل آمار و گزارش های سازمان های ملی مانند وزارت کشور، بهزیستی یا نظرسنجی های علمی و آمار بین المللی مثل سازمان جهانی بهداشت و … است.

تجربه خشونت: در این بخش، شواهد خشونت در ایران و دیگر کشورها به صورت نمونه موردی (که می تواند نوشته خود شخص باشد یا تهیه گزارش و مصاحبه با او) منتشر می شود.

مقاله : در این قسمت، مقاله های مرتبط با مسئله خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن منتشر می شود.

گفت و گو:  بحث و گفت و گوهای حول مسئله خشونت علیه زنان و راه های برون رفت از آن در این بخش انعکاس می یابد.

گزارش: گزارش های وضعیت خشونت علیه زنان، و عملکردهای مقابله با آن در این بخش منتشر می شود.