دسته: منابع آموزشی

۲

معرفی منابع آموزشی در حوزه مداخلات مشارکتی با رویکرد توانمندسازی زنان

خشونت بس: ۱. صندوق کودکان ملل متحد. (۱۳۹۲) «مصورسازی در برنامه‌های مشارکت محور»، ترجمه الهه میرزایی و امید زمانی، تهران: نشر دایره. عنوان منبع: مصورسازی در برنامه‌های مشارکت محور (راهنمایی برای تسهیلگران و مدرسین...