قانون

برای اطلاع رسانی از نحوه برخورد کشورهای دیگر در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان، در این بخش به انتشار قوانین و سیاست های حکومت ها، و هم چنین قطع نامه ها و منشورهای سازمان های بین المللی در ارتباط با خشونت علیه زنان می پردازیم که شامل قوانین و سیاست های مرتبط با موارد زیر است:

خشونت خانوادگی: لوایح و قوانین مربوط به خشونت علیه زنان و کودکان در محیط خصوصی که توسط آشنایان، فامیل و خانواده نزدیک رخ می دهد.

خشونت در محیط کار: قوانین و لوایح مربوط به آزار جنسی و تعرض در محیط کار که در محیط کار علیه زنان صورت می گیرد.

خشونت در عرصه عمومی: شامل قوانین و لوایح مرتبط با آزار جنسی و تجاوز در خیابان و دیگر مکان های عمومی، اسیدپاشی و دیگر موارد خشونت علیه زنان و کودکان در عرصه عمومی.