زمانی برای تغییر

در این بخش، سعی داریم اقدامات جمعی که در ایران و در کشورهای دیگر در رابطه با مقابله با خشونت علیه زنان وجود دارد، همچنین تجارب محلی مربوط به ظرفیت سازی زنان برای برون رفت از خشونت  را به صورت مقاله، گزارش یا مصاحبه منتشر کنیم. این تجارب می تواند الهام بخش ما برای فعالیت در این زمینه باشد.

این بخش شامل سه مجموعه است:

مداخله محلی: معرفی هر گونه مداخله جمعی و اقدام اجتماع محور که برای تغییر وضعیت زندگی زنان  در محدوده خاصی اعمال می شود.

کارزار: معرفی برنامه های جمعی برای ترویج در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان که در ایران یا کشورهای دیگر صورت می گیرد.

نشست: اطلاع رسانی و گزارش درباره سخنرانی، نشست، همایش و گردهمایی ها که در رابطه با مسئله خشونت علیه زنان برگزار می شود.

با در میان گذاشتن تجربه های خود و دیگران در مسیر پرتلاطم مبارزه برای رفع خشونت علیه زنان به ما و دیگرانی که در این راه گام برمی دارند، یاری کنید.